ALGEMENE VOORWAARDEN FOCUS PROJECTS NV.


Aanvaarding en toepassing van onze algemene voorwaarden
Behoudens tegengestelde en uitdrukkelijke bepaling die schriftelijk wordt vermeld op de bestelbon, zijn onze verkopen onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
In het geval dat er in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst zou worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, zullen de andere clausules strikt van toepassing blijven.
Focus Projects nv behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te alle tijden te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.


Levering
De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de offerte.
De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.


Prijzen
Onze prijzen zijn exclusief BTW.
Bestellingen worden gefactureerd conform de prijzen en het BTW-tarief die geldig zijn op de dag van de bestelling.


Garantie
Op alle verkochte producten geeft Focus Projects nv de wettelijke waarborgen.


Verhuurvoorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene verhuurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Focus Projects NV met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene verhuurvoorwaarden genoemde materialen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Focus Projects NV, Gulkenrodestraat 7 unit 7B 2160 Wommelgem, BE0724 683 238


Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.


Materiaal: alles wat Focus NV ter beschikking stelt aan de huurder, alsook het verpakkingsmateriaal en accessoires.


3. Huurperiode

Het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.

De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde materialen het magazijn van Focus verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.


4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.


5. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren materialen en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.


Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,

o eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;

o eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd;

o later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.


6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten inlezen van zijn elektronische ID kaart.


7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is.

De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.

Huurder is verplicht ten alle tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot eender welke plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die materialen te laten inspecteren.


8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.


9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat het door hem gehuurde materiaal beantwoordt aan het doel waarvoor hij dit huurt.


9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materiaal voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde materiaal niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.


10. In gebreke zijn en schadevergoeding

10.a. Het materiaal moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.


10.b. Het materiaal moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materiaal teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan het materiaal, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van het materiaal is huurder de kosten van herstel van die

beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.


10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan het material een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.


11. Meldingsplicht

In geval van diefstal, verlies, schade aan het materiaal is huurder verplicht hiervan terstond schriftelijk melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de schade heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen.


12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen NIET verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.


12.b. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde materialen tegen schade, verlies, diefstal, vandalisme, natuurschade...enz. of alle andere aangerichte schade van of aan het gehuurde materiaal gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.


13. Schade / Verlies/Diefstal

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.


13.b: De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging tegen nieuwwaarde van de gehuurde apparatuur en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging.


13.b. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde materialen of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde materialen.


13c: De terugname van de gehuurde goederen door verhuurder betekent niet onmiddelijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Verhuurder beschikt over een termijn van 72 uren na terugname van de gehuurde materiaal , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz... bekend te maken.


14. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.


15. Akkoordverklaring

Met het onderschrijven van een huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met bovenstaande algemene huurvoorwaarden.Aanvullende voorwaarden
Extra prestaties worden bijkomend gefactureerd aan 35€/u.
Catering, parking en/of hotelkosten tijdens opbouw, permanentie en afbouw zijn niet inbegrepen. Hoogtewerker, schaarlift of andere machines zijn te voorzien door klant, tenzij anders vermeld.


Betaling en eigendomsvoorbehoud
Facturen worden opgestuurd na levering en moeten binnen veertien dagen worden betaald. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar datum. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn
De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet is betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 3de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 1% per maand.
Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. In geval de verkoopsovereenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant zal deze aan Focus Projects NV een schadevergoeding verschuldigd zijn van 75% van de koopprijs.


Klachten en waarborg

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Elke betwisting van de factuur zal via aangetekend schrijven dienen te gebeuren binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur.

Ons materieel is gedurende 3 maanden vanaf de leveringsdatum gewaarborgd tegen constructiefouten. De waarborg beperkt zich tot de kosteloze vervanging van erkend gebrekkige stukken.

De waarborg vervalt indien de koper veranderingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen zonder voorafgaande toelating van Focus Projects nv alsook in geval van ondeskundig gebruik en onvoldoende onderhoud.

De waarborg geldt niet voor herstellingen.

Fouten in constructies, herstellingen of andere werken door Focus Projects nv uitgevoerd, worden in overleg gerepareerd, maar kunnen evenals leveringstermijnen, nooit aanleiding geven tot het eisen van welke schadevergoeding ook.


Overmacht

Focus Projects nv zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.

In geval van vertraging zal Focus Projects nv zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders.Vastgesteld in augustus 2020

Focus Projects N.V.
Gulkenrodestraat 7, Unit 7b
2160 Wommelgem Ondernemingsnummer: 0724 683 238


BTW BE 0724.683.238

www.focusprojects.be

ING BE69.3631.8659.3078

BIC BBRUBEBB

BELFIUS BE89.0689.3636.6285

BIC GKCCBEBB